Tuesday, 13 December 2011

Pentaksiran dan Standard Prestasi KSSR Tahun 1

Matlamat Kurikulum
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentangkonsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikanpengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
OBJEKTIF KURIKULUM
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:
1.Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor danOperasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.
3.Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dandengan kehidupan harian.
4. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
5. Menggunakan    pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategibagi menyelesaikan masalah.
6.   Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan seharian.
7. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.
8. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
9.Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik

No comments:

Post a Comment